Shiurim

Shiurim

Yuma Daf 25 - יומא דף כה - May 6, 2021.m4a
/
Yuma Daf 24 - יומא דף כד - May 5, 2021.m4a
/
Yuma Daf 23 - יומא דף כג - May 4, 2021.m4a
/
Yuma Daf 22 - יומא דף כב - May 3, 2021.m4a
/
Yuma Daf 21 - יומא דף כא - May 2, 2021.m4a
/